کروماتوگرافی گازی

GC-MS

GC

یکی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه‌های ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺎﻟﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ، ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي- طیف‌سنج جرمی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ که در آن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه GC و Mass از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و وارد ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه Mass از ﻃﺮﯾﻖ GC بواسطۀ اینترفِیسی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ که ویژۀ دستگاه GC می‌باشد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، ﻓﻘﻂ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﯿﻒ ﺟﺮﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنها را ﺑﻪ GC تزریق ﻧمود. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارنمونه هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮار هستند (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﻧﺲﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ) و ﯾﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ واﮐﻨﺸﮕﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎي ﺧﺎص، مشتق‌سازی شده وتبدیل به گونۀ ﻓﺮار می‌شوند. در دﺳﺘﮕﺎه GC-MS اﺟﺰاي ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺬف ﮔﺎز ﺣﺎمل، وارد ﻣﻨﺒﻊ یونیزاسیون ﻃﯿﻒ‌ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ، ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪان‌های اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺮ ﻗﺪرت، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺟﺰاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮﺗﺮي ﻋﻤﺪه اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش‌ﻫﺎ، ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺟﺰاي ﻣﺨﻠﻮط ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از90 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ورود ﻣﺨﻠﻮط به داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد)، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط (در ﺣﺪ ﭘﯿﮑﻮﮔﺮم)، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻗﺖ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮع و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن ﻧﻤﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ  IR ،UV-Vis ،XRD ،TEM، اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﭙﯽ راﻣﺎن و TGA اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از روشﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﻣﺎ از روش MSمی­توان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در آنالیز نمونه­های دارویی، محصولات طبیعی، کنترل کیفیت، صنایع غذایی، فیزیولوژی، گیاهان دارویی طبیعی و پزشکی قانونی از این روش استفاده می‌شود.

 

 

کروماتوگرافی گازی (GC)

کروماتوگرافی گازی یکی از رایج­ترین و مهم­ترین دستگاه‌هاي مورد استفاده در آناليز دستگاهي به روش كروماتوگرافي­ست که برای جداسازی ترکیباتی که دمای جوش پایین­تر از 500 درجه سانتی­گراد دارند و به اصطلاح فرار نامیده می­شوند به­کار می‌رود. در کروماتوگرافی گازی، جداسازی اجزا یک مخلوط براساس نقطه جوش ترکیبات و همچنین متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت می­گیرد. در این روش گاز حامل با فشار بالا، مخلوط را درون ستون حرکت می­دهد و هر ترکیبی که کمتر و یا ضعیف­تر جذب ستون شده است (دمای جوش کمتری داشته‌باشد)، زودتر و ترکیبی که با ستون قدرت جذب بیشتری دارد (دمای جوش بیشتری داشته باشد)، دیرتر از ستون خارج می­شوند. بنابراین، اجزای مخلوط از یکدیگر جدا می­شوند. کروماتوگرافی گازی براساس نوع دتکتور مورد استفاده می­تواند برای جداسازی و شناسایی اجزا تشکیل دهنده یک مخلوط و تجزیه کمی آن­ها کاربرد داشته باشد. از جمله رایج­ترین دتکتورها می­توان به دتکتور یونیزاسیون شعله­ای (FID) و دتکتور اسپکتروسکوپی جرمی (MS) اشاره کرد که FID برای تجزیه کمی و MS برای تجزیه کمی و کیفی با حدتشخیص­های بهتر در مقایسه با FID مورد استفاده قرار می­گیرد. اين دستگاه‌ها كاربردهاي فراواني در صنايع گوناگون از قبيل داروسازي، پتروشيمي، صنعت آب، کشاورزی، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و بهداشتی و غيره دارند.

 

آزمایشگاه رادین با مجهز بودن به انواع دستگاه­های کروماتوگرافی گازی شامل

کروماتوگرافی گازی با دتکتور یونیزاسیون شعله (GC-FID) مدل Agilent 6890

کروماتوگرافی گازی با دتکتور طیف سنجی جرمی (GC-MS) مدل Agilent 6890/5973

کروماتوگرافی گازی با دتکتور طیف سنجی جرمی متوالی (GC-/MSMS) Agilent 6890/Micromass Quattro micro GC

و همچنین تنوع در ستون­های مورد استفاده گاز کروماتوگرافی از جمله آزمایشگاه­های برتر در سطح ایران می­باشد که توانایی ارائه خدمات در زمینه کروماتوگرافی گازی مرتبط با موضوع­های زیر را دارد:

– اندازه­گیری و شناسایی داروها در نمونه­های بیولوژیکی از جمله پلاسما، ادرار، بازدم و …

– اندازه­گیری و شناسایی ترکیبات سمی آفت­کش­ها در نمونه­های آبی, مواد غذایی و نمونه­های بیولوژیکی

– اندازه­گیری و شناسایی پلی­آروماتیک­ها، ترکیبات بنزنی شامل BTEXها، کلرو بنزن­ها و استایرن در نمونه­های آبی، نفتی، بیولوژیکی و هوا

– اندازه­گیری و شناسایی اسانس­ها در مواد غذایی

– اندازه­گیری و شناسایی ترکیبات موجود در عصاره­های گیاهی

– اندازه­گیری و شناسایی حلال­های باقیمانده (نوع یک، دو و سه) در داروها

– اندازه­گیری و شناسایی مواد موثره دارویی

– اندازه­گیری و شناسایی انواع فنل­ها در نمونه­های آب آشامیدنی، فاضلاب شهری، خروجی کارخانجات و نمونه های پالایشگاهی و پتروشیمی با استفاده از مشتق­سازی برای افزایش حساسیت

– اندازه­گیری و شناسایی تری هالومتان­ها در نمونه­های ­آبی

– و همچنین سایر مواد آلی در انواع مختلف نمونه­های حقیقی آلی، آبی و بیولوژیکی

  درباره آزمایشگاه

  آزمایشگاه تحقیقاتی، کنترل کیفی و خدماتی رادین با چندین سال تجربه موفق در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره علمی، همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی و نیز کنترل کیفی مواد اولیه واحدهای صنعتی دارویی کارنامه درخشانی را ارائه داده است.
  آزمایشگاه تجزیه دستگاهی پیشرفته این مجموعه با برخورداری از تجهیزات و دستگاههای پیشرفته علاوه بر همکاری مستمر در انجام طرح های پژوهشی، پروژه ها و پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به سازمان های دولتی و واحدهای تحقیقاتی و صنعتی ارائه خدمت می نماید.
  این مجموعه با هدف جبران کمبود آزمایشگاه تخصصی در زمینه شیمی، داروسازی، کشاورزی، نانوشیمی، دامپزشمی، زیست‌شناسی و زمین شناسی برای اندازه گیری انواع مواد آلی، باقی مانده سموم آفات کشاورزی، داروها، محصولات جانبی گندزدا، فلزات سنگین و ... در نمونه های آب و فاضلاب، مواد غذایی و کشاورزی، صنعتی و شیمیایی، داروسازی و همچنین ارائه مشاوره علمی در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت می نماید.

  آدرس

  تبــریـــز، خیــابــان امـام خمینی، چـهـارراه آبــرسـان، کـوی فرهنگــیـان،
  پلاک 18

  تلفکس

  33345204 - 041

  ایمیل

  info@radinqclab.ir

  سبد خرید